Foreningens love

Love for Graasten Ringriderforening

Foreningens formål

§ 1 Foreningens navn er Graasten Ringriderforening. Dens formål er først og fremmest at udbrede kendskabet til og glæden ved ridesporten, dernæst at øge samkvemmet og det gode forhold mellem land og by ved afholdelse af årlige ringriderfester.

Medlemsparagraf

§ 2 Efter ønske kan optages som medlem enhver uberygtet mand eller kvinde. Dog kan en person, som bestyrelsen finder uegnet, nægtes optagelse eller udstødes af foreningen.

Kontingent

§ 3 Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen og opkræves hvert år i juni eller juli måned. Regnskabsåret går fra 1/10 - 30/9.

Foreningens formue og ejendele

§ 4 Foreningens ejendele skal holdes forsvarligt forsikrede mod brandskade og anden risiko, som det normalt findes formålstjenligt at forsikre imod.

Det uddeles hvert år, gennem tombola og lotteriindtægterne et beløb til sportslige, velgørende eller kulturelle formål, dog kun såfremt der er overskydende beløb til rådighed, og bestyrelsen finder det formålstjenligt.

Generalforsamling

§5 Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Generalforsamlingen afholdes inden for Graasten sognegrænser, den ordinære inden udgangen af hvert års oktober kvartal.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse i en lokal avis med mindst 1 uges varsel.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsens formand mindst 5 dage for generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. (Beretning og regnskab godkendes under et).
 • Valg af bestyrelse.
 • Valg af revisor.
 • Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 • Eventuelt.

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre een eller flere forlanger skriftlig afstemning.

Valg af medlemmer til bestyrelsen sker altid skriftligt, dog ikke ved genvalg. Til vedtagelse af lovændringer eller foreningens ophævelse kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og derhos beslutningen vedtaget med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er der ikke på generalforsamlingen mødt medlemmer repræsenterende halvdelen af stemmerne, men forslaget iøvrigt er vedtaget med 2/3 af de repræsenterede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

I tilfælde af foreningens opløsning uddeles foreningens formue til sportslige, velgørende eller kulturelle formål efter bestyrelsens skøn.

Bestyrelsen

§ 6 Bestyrelsen består af 6-9 medlemmer:

Deriblandt:

 • Formand
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Kasserer og
 • Pladskommandant.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Genvalg er tilladt.

Referat af bestyrelsens forhandlinger indføres i forhandlingsprotokollen, der underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Revision

§ 7 Revision af foreningens regnskab foretages af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Disse vælges for to år ad gangen og afgør skiftevis hvert andet år. Genvalg er tilladt.

Komitéerne

§ 8 Til varetagelse af arbejdet i foreningen udvælger bestyrelsen et antal komitéer. Bestyrelsen har højeste myndighed over disse og ret til at diktere og beordre ændringer i forekommende tilfælde. Komitéerne har pligt til, over for bestyrelsen, at dokumentere deres udgifter i forbindelse med foreningsarbejdet.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 18. oktober 1965

Graasten, den 18. oktober 1965

Thomas Petersen, Henning Nielsen, P. V. Bøttcher, H. P. Tygesen, Alfred Hansen, Peter Alnor, Jacob Lausten